Aanmelding Koopcoach

# Algemene voorwaarden Sollsch Koopcoach

**ARTIKEL 1 - DEFINITIES**
**Opdrachtnemer**: Sollsch, gevestigd te Apeldoorn
**Opdrachtgever**: een natuurlijk persoon (niet handelend in het kader van beroep of bedrijf), die zich
heeft aangemeld voor deelname aan de dienst Sollsch Koopcoach.
**Sollsch Koopcoach**: de op de (aspirant-)koper van een woning gerichte dienstverlening zoals nader wordt omschreven in deze Algemene voorwaarden.
**Ingangsdatum**: de datum waarop Opdrachtgever zich via de site voor de dienst Sollsch Koopcoach heeft aangemeld.
**Duur**: de duur van de dienst Sollsch Koopcoach.
**Kosten**: het bedrag dat Opdrachtnemer heeft vastgesteld voor deelname aan de dienst Sollsch Koopcoach exclusief de kosten voor overige dienstverlening waarvan Opdrachtgever gebruikmaakt.

**ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID**
2.1 Deze Algemene voorwaarden Sollsch Koopcoach zijn van toepassing op iedere aanmelding voor deelname aan de dienst Sollsch Koopcoach van Opdrachtnemer. De actuele Algemene voorwaarden Sollsch Koopcoach zijn altijd op de site van Opdrachtnemer te vinden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden Sollsch Koopcoach op ieder gewenst moment te wijzigen. In geval Opdrachtnemer de Algemene voorwaarden wijzigt zal zij Opdrachtgever hierover per e-mail berichten en de gewijzigde voorwaarden via haar site kenbaar maken.

2.2 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Sollsch zijn aanvaard.

**ARTIKEL 3 - OMSCHRIJVING EN DUUR DIENST**
De dienst Sollsch Koopcoach bestaat uit de volgende op de Opdrachtgever (als aspirant-koper van een woning) gerichte dienstverlening:
3.1 Het toezenden van specifieke informatie gericht op de diverse stappen die Opdrachtgever tijdens het koopproces doorloopt.
3.2 Het bieden van een vooraf bepaald aantal persoonlijke contactmomenten via videoverbinding
met betrekking tot de beoogde koop van een woning. Tijdens deze persoonlijke contactmomenten kan opdrachtnemer uitleg geven en algemene ondersteuning bieden (het beantwoorden van basisvragen) om de positie van Opdrachtgever zoveel mogelijk te versterken en er ook voor zorgen dat de specifieke vragen van Opdrachtgever worden beantwoord. De opdrachtnemer komt niet (in persoon) langs op locatie of bij Opdrachtgever thuis.
3.3 Het doorverwijzen voor specialistische ondersteuning (zoals juridisch advies, hypotheekadvies, bouwkundige keuring, taxatie, notarisservice) naar andere dienstverleners. Sollsch is bij een dergelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij.

De duur van de dienst Sollsch Koopcoach bedraagt maximaal één jaar vanaf de ingangsdatum. De dienst eindigt automatisch na verloop van deze termijn. Ook eindigt de dienst zodra het aantal overeengekomen contactmomenten heeft plaatsgevonden.

**ARTIKEL 4 - PRIJZEN**
4.1 Alle gepubliceerde prijzen en tarieven zijn altijd inclusief btw. Eventuele verzendkosten worden
apart vermeld.
4.2 De prijs voor eenmalige afname van een dienst is de prijs die geldt op de dag van de
ontvangst van de opdracht tot dienstverlening.

4.3 De opdracht is ondeelbaar. Om die reden heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van en/of korting op de uit hoofde van de verleende opdracht door hem aan Sollsch verschuldigde bedragen als werkzaamheden, die deel uitmaken van de opdracht, op verzoek van Opdrachtgever niet of niet volledig worden verricht.

**ARTIKEL 5 - BETALING**
5.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na aanmelding voor deelname aan de dienst Sollsch Koopcoach van Opdrachtnemer.

5.2 Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling wordt een herinnering gestuurd. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling brengt Sollsch bij het versturen van de herinnering de redelijke extra kosten in rekening.

5.3 Bij het uitblijven van betaling zonder reden mag Sollsch iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is.

5.4 Sollsch kan bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling overgaan tot incassomaatregelen. Daaraan verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht bij de afnemer.

5.5 Bij betalingen via de website van Sollsch staat op de website een beschrijving van de
betalingsprocedure.

5.6 Indien Opdrachtgever niet op de afgesproken contactmomenten verschijnt en/of anderszins niet (volledig) van de dienstverlening gebruik maakt, is Opdrachtgever ook de volledige kosten verschuldigd.

**ARTIKEL 6 - GARANTIE**
6.1 Als de dienstverlening niet beantwoordt aan de verwachting, zal Sollsch het redelijke
of noodzakelijke doen om de dienstverlening alsnog aan die verwachtingen te laten voldoen.
6.2 Om snel op eventuele klachten over de dienstverlening te kunnen reageren, is de afnemer verplicht om klachten zo spoedig mogelijk aan Sollsch te melden.

**ARTIKEL 7 - GEGEVENSOPSLAG**
De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Opdrachtnemer niet langer bewaard
dan noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht, doch in geen
geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

**ARTIKEL 8 - PERSOONSGEGEVENS**
Persoonsgegevens worden door Opdrachtnemer verzameld en verwerkt overeenkomstig haar privacystatement. Het privacystatement is altijd te raadplegen via de site van Opdrachtnemer. Persoonsgegevens worden verwerkt om ondersteuning te kunnen bieden in verband met de aangeboden dienstverlening.

**ARTIKEL 9 - GESCHILLEN**
9.1 Bij geschillen met opdrachtgevers wordt altijd geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen.
9.2 Mocht dat niet lukken dan is de rechtbank in Utrecht bevoegd om geschillen tussen Sollsch en opdrachtgevers te behandelen.

**ARTIKEL 10 - VOORBEHOUD**
10.1 Opdrachtnemer zal bij overmacht voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor de persoonlijke contactmomenten (uitvoering van de overeenkomst) trachten vast te stellen.

10.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de dienst Sollsch Koopcoach op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te stoppen dan wel de voorwaarden waaronder de dienst Sollsch Koopcoach wordt aangeboden te wijzigen. Opdrachtnemer zal in geval de dienst wordt gestopt Opdrachtgever persoonlijk op de hoogte stellen en de kosten naar rato aan Opdrachtgever terugbetalen.

**ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN**
11.1 Op alle schriftelijke en digitale uitgaven van Sollsch rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud is behoudens schriftelijke toestemming van Sollsch verboden.
11.2 Diensten worden uitsluitend verleend voor eigen gebruik. Beschikbaarstelling van diensten aan
derden geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever.
11.3 Iedere vorm van hergebruik van diensten ten behoeve van de uitoefening van beroep of bedrijf is verboden.

**ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID**

12.1 Sollsch spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Deze inspanningsverplichting laat onverlet dat incidenteel foutieve inhoudelijke informatie kan worden verstrekt door of namens Sollsch. Sollsch is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever hierdoor, direct of indirect, lijdt, tenzij Sollsch haar inspanningsverplichting heeft verzuimd, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

12.2 Sollsch is nooit aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, welke is veroorzaakt door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld, waaronder, maar niet uitsluitend, een hypotheekadviseur, een taxateur, een bouwkundige en een notaris.

12.3 Indien Sollsch op enige grond aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de (beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheids)verzekeraar in dat geval aan Sollsch vergoed, het eigen risico inbegrepen. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering c.q. vergoeding van schade, is iedere aansprakelijkheid van Sollsch beperkt tot maximaal de aan de Opdrachtgever gefactureerde kosten voor dienstverlening in de voorgaande 12 maanden.

**ARTIKEL 13 - BEDENKTIJD**
Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de overeenkomst tot stand is gekomen (de datum waarop Opdrachtgever zich via de site heeft aangemeld voor deelname aan de dienst Sollsch Koopcoach) eenzijdig en zonder opgave van redenen te ontbinden (bedenktijd). Om gebruik te kunnen maken van de bedenktijd dient Opdrachtgever een schriftelijke of elektronische verklaring via post of e-mail tot Opdrachtnemer te richten. Als Opdrachtgever per e-mail toestemming heeft gegeven om de dienstverlening tijdens de bedenktijd te starten en om de daaraan verbonden kosten te betalen dan is Opdrachtnemer gerechtigd om deze kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen als alsnog van de bedenktijd gebruik wordt gemaakt.

**ARTIKEL 14 - WIJZIGINGEN**
Sollsch streeft er voortdurend naar haar producten en diensten te verbeteren. Het kan daarom
nodig zijn om deze voorwaarden aan te passen. In de media van Sollsch worden de van
toepassing zijnde algemene voorwaarden vermeld.

**ARTIKEL 15 - SLOTBEPALING**
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 mei 2022. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.